آموزش آبیاری قطره ای

آموزش آبیاری قطره ای

قرن ها از پیدایش این کره خاکی می گذرد و بشر به دنبال تامین نیازهای مادی و معنوی در حال تکاپوست، نیاز به آب، نیاز به اکسیژن، نیاز به روابط اجتماعی و … صنعت کشاورزی، امروزه در حدود 19 درصد مردم جهان در این صنعت عظیم فعالیت دارند و همین امر سبب شده نیاز به صنعت...